GAME OVER – projekt prevencije internetskog nasilja

Projekt je osmišljen za prevenciju internetskog nasilja nad i među djecom i mladima. Kroz projekt provest ćemo 4 tematske radionice s ciljem osvještavanja mladih o opasnostima i posljedicama koje sa sobom nosi njihova aktivnost na internetu, koje ponašanje se može identificirati kao vršnjačko nasilje na internetu i kako ga spriječiti. Utvrđeno je da je postotak korištenja interneta kod djece i mladih prilično visok stoga su osmišljene tematske radionice izrade e-lekcija u kojima će mladi zagovarati važnost ne nasilja putem interneta  koje će biti dostupne online široj javnosti. Škola je jedan od najvažnijih sustava koji utječe na razvijanje vještina i znanja djece i mladih i upravo zato su škole uključene u projekt kao partneri. Rezultate dobivene kroz projekt prikazat ćemo kroz izrađene e-lekcije, priručnik i video te kroz provedbu istraživanja o stavovima mladih prema internetskom nasilju na području grada Karlovca. 

CILJEVI PROJEKTA: 

  1. Osvijestiti građane grada Karlovca o prisutnosti svih pojavnih oblika nasilja među djecom, a osobito internetskog nasilja. Putem web i Facebook stranice, press konferencija, promotivne kampanje na društvenim mrežama i snimanjem kratkog filma koji će i nakon završetka projekta biti dostupan javnosti potičemo svijest u javnosti o važnosti reagiranja na sve oblike i vrste nasilja nad i među mladima, a osobito internetskog nasija.
  2. Smanjiti pojavu internetskog nasilja među mladima u Karlovcu. Podizanjem samosvijesti mladih osoba pomažemo im da postanu samopouzdani, a samosvjesne i samopouzdane osobe mogu reagirati na nasilje u svojoj okolini, čime će se direktno utjecati na smanjenje pojave nasilja među mladima. 
  3. Osnažiti odgojno – obrazovne djelatnike u prevenciji internetskog nasilja. Putem izrade priručnika o prevenciji internetskog nasilja, odgojno – obrazovni djelatnici u srednjim školama uključenim u će osvijestiti problem postojanja internetskog nasilja među mladima, te će steći znanja, vještine i stavove nužne za prevenciju istog te će tako moći prenositi stečeno znanje učenicima i roditeljima na satovima razredne nastave.
  4. Osvijestiti roditelje o internetskom nasilju i sigurnosti na internetu. Javnom kampanjom i snimljenim kratkim videom, kao i e – lekcijama koje ćemo distriburati na našim kanalima i kanalima škola informirat ćemo roditelje o važnosti prevencije internetskog nasilja. Isto tako, izradom priručnika za odgojno – obrazovne djelatnike iz partnerskih škola, roditelji će biti informirani o važnosti ove teme.
  5. Poboljšati umreženost relevantnih dionika u lokalnoj zajednici radi bolje učinkovitosti provedbe preventivnog programa. Suradnjom sa srednjim školama nastavljamo dobru suradnju s relevantnim dionicima te jačamo zaštitnu mrežu u prevenciji nasilja među mladima. Grad Karlovac ima Preventivni programa grada Karlovca no on se provodi samo u osnovnim školama te je ovo odlična nadopuna.

CILJANE SKUPINE:

– djeca i mladi u dobi od 14 do 17 godina
– odgojno obrazovni djelatnici

PARTNERI NA PROJEKTU:

– Grad Karlovac
– Prirodoslovna škola Karlovac
– Tehnička škola Karlovac
– Šumarsko drvodjeljska škola Karlovac
– Medicinska škola Karlovac
– OŠ Banija
– OŠ Dubovac
– OŠ Mahično

Donator: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Godina: 2020. – 2021.