GAME OVER – projekt prevencije internetskog nasilja

Projekt je osmišljen za prevenciju internetskog nasilja nad i među djecom i mladima. Kroz projekt provest ćemo 4 tematske radionice s ciljem osvještavanja mladih o opasnostima i posljedicama koje sa sobom nosi njihova aktivnost na internetu, koje ponašanje se može identificirati kao vršnjačko nasilje na internetu i kako ga spriječiti. Utvrđeno je da je postotak […]

Rukama stvaraj, a ne udaraj!

Cilj ovog projekta je sprječavanje nasilnog ponašanja među djecom i mladima putem programa kroz koje djeca i mladi uče mirno i nenasilno rješavati sukobe kao i razvijati kulturu nenasilja.

Projekt se provodio kroz osam aktivnosti gdje su djeca i mladi kroz organizaciju slobodnog vremena naučila kako nenasilnim putem rješavati probleme, razvijati toleranciju, samopoštovanje i uopće stvarati bolju sliku o sebi i svijetu oko sebe. Korisnici obuhvaćeni ovim projektom su učenici karlovačkih osnovnih i srednjih škola te djeca i mladi iz Krnjaka.

Aktivnosti ovog projekta usmjerene su na senzibilizaciju za različite skupine u društvu, toleranciju i poštivanje drugih – likovna radionica, lutkarska radionica, radionica raku keramike, radionica murala, radionica Jednaki, slični, različiti, forum teatar, trening socijalnih vještina, parlaonice i završna izložba.

Godina: 2013.

[gallery link="file" size="medium" ids="891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901"]

Biram, reagiram, preveniram!

Projekt „Biram, reagiram, preveniram!“ usmjeren je na smanjenje svih pojavnih oblika nasilja nad i među mladima te na osnaženje partnerstva udruge i ostalih lokalnih dionika u razvoju i provedbi projekata prevencije nasilja.

Ciljevi projekta:
1. Smanjiti pojavu nasilja među mladima. Podizanjem samosvijesti mladih osoba pomažemo im da postanu samopouzdani, a samosvjesne i samopouzdane osobe mogu reagirati na nasilje u svojoj okolini, čime će se direktno utjecati na smanjenje pojave nasilja među mladima.
2. Poboljšati umreženost relevantnih dionika u lokalnoj zajednici radi bolje učinkovitosti provedbe preventivnog programa. Suradnjom sa srednjim školama i domovima alternativne skrbi nastavljamo dobru suradnju s relevantnim dionicima te jačamo zaštitnu mrežu u prevenciji nasilja među mladima. Grad Karlovac ima Preventivni programa grada Karlovca no on se provodi samo u osnovnim školama te je ovo odlična nadopuna.
3. Senzibilizirati javnost na problem nasilja među mladima. Putem Facebook kampanje, promotora nenasilja i snimanjem kratkog filma koji će i nakon završetka projekta biti dostupan javnosti potičemo svijest u javnosti o važnosti reagiranja na sve oblike i vrste nasilja nad i među mladima.

Ciljana skupina:
Srednjoškolci u dobi od 15 do 17 godina, polaznici drugog razreda srednje škole te korisnici Doma za odgoj i obrazovanje Karlovac te Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor.

Aktivnosti projekta:
Radionice usmjerene prevenciji nasilja, radionice s temom elektroničkog nasilja, umjetničke i kreativne radionice, forum teatar, izrada javnog dokumenta, snimanje kratkog filma, promotori nenasilja, javno događanje s ciljem predstavljanja rezultata projekta.

Partneri na projektu:
Grad Karlovac, Tehnička škola Karlovac, Ekonomsko turistička škola, Medicinska škola Karlovac, Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor, Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac.

Vrijednost projekta:
95.000,00kn

Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Godina provedbe: 2017. i 2018.

[gallery size="medium" link="file" ids="1175,1176,1178,1179,1279,1180"]

Ja to mogu, ja to znam – živim sam(a)

Program „Ja to mogu, ja to znam – živim sam(a)“ provodi se u okviru trogodišnjeg programa „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge za razdoblje od 2017. do 2020. godine“.

Ciljevi programa:
1. povećanje kvalitete usluge kroz podršku transformaciji i deinstitucionalizaciji
2. smanjenje socijalne isključenosti i siromaštva
3. poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina
4. razvoj suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga ustanova socijalne skrbi, udruga i sl.

Ciljna skupina su mladi od 15 do 21 godinu, korisnici smještaja alternativne skrbi a koji se pripremaju za samostalni život u organiziranom stanovanju ili im prestaje usluga smještaja te će krenuti u samostalni život.
15 mladih po grupi (svake godine provedbe dvije grupe) – 1. grupa počela s radom u rujnu – 7 djece Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor + 8 djece u Centru za odgoj djece i mladeži Banija.

Program osnaživanja za samostalan život sastoji se od 5 glavnih aktivnosti po godini provedbe: radionice socijalnih i životnih vještina, radionice aktivnog traženja posla, osobno usmjereno planiranje, aktivno uključivanje u lokalnu zajednicu i doživljajna pedagogija.

Partneri na programu su:
Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor Karlovac i Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac.

Program financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 510.000,00 kuna.

[gallery size="medium" link="file" ids="1264,1261,1263,1265"]

Zajedno možemo više – pojedinac u fokusu

Aktivnosti projekta „Zajedno možemo više – pojedinac u fokusu“ usmjerene su na jačanje ljudskih resursa i stručnih kapaciteta organizacija civilnog društva u tri lokalne zajednice (Zagreb, Karlovac i Gospić) kroz umrežavanje relevantnih dionika: organizacija civilnog društva, centara za socijalnu skrb te škola kako bi krajnjim korisnicima (djeci i mladima u riziku te njihovim obiteljima) bilo omogućeno podmirivanje potreba za nedostatnim psihosocijalnim uslugama (savjetovanje, potpora mobilnog tima) u vlastitim lokalnim zajednicama.

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju kompetencija organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj za pružanje socijalnih usluga.
Specifični cilj projekta je unaprijeđene su kompetencije dionika u Zagrebu, Karlovcu i Gospiću za pružanje usluga psihosocijalne podrške i savjetovanja ranjivim skupinama (djeci, mladima i njihovim obiteljima).

Ciljne skupine su prvenstveno organizacije civilnog društva, odnosno njihovi zaposlenici i volonteri te djelatnici CZSS Karlovac i CZSS Gospić (ukupno oko 50 korisnika). Kroz formiranje novih psihosocijalnih usluga obuhvatit će se ciljana skupina djece i mladih u dobi između 12-21 godine kao i njihove obitelji.

O SAVJETOVALIŠTU:

 • MISIJA
  Senzibilizacija i informiranje javnosti o potrebama mladih, pružanje usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške mladima pri suočavanju sa svakodnevnim životnim izazovima te razvoj i primjena prevencijskih programa koji nadopunjuju školski obrazovni program, omogućuju kvalitetno provođenje slobodnog vremena i potiču mlade na usvajanje općih kulturnih i civilizacijskih vrijednosti, poštivanje različitosti te aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvu
 • VIZIJA
  Biti prepoznatljiv subjekt u lokalnoj zajednici koji doprinosi jačanju mentalnog zdravlja mladih osoba te njihovom razvoju u samosvjesne, slobodne i odgovorne pojedince te aktivne građane.
 • CILJNA SKUPINA
  Naši korisnici su mladi u dobi od 12. do 21. godine života.
 • PODRUČJA RADA:
 1. INDIVIDUALNO SAVJETOVANJE
  Usluge individualnog savjetovanja usmjerene su na podršku u sljedećim područjima:
  • komunikacija s roditeljima, vršnjacima, partnerima, …
  • samosvijest i samopouzdanje
  • školske obveze i odnosi u školi
  • prilagodba na životne promjene (preseljenje, razvod roditelja, bolesti i dr.)
  • vršnjačko nasilje (bullying, cyberbulling)
  • emocionalni život
  • različiti oblici rizičnih ponašanja (konzumacija alkohola, opijata, bježanje iz škole, rizična spolna ponašanja i dr.)…
 2. GRUPNI RAD
  Psihoedukativne radionice razvijaju se u skladu s potrebama naših korisnika po principima iskustvenog i interaktivnog učenja, a mogu obuhvaćati neke od idućih tema:
  • emocionalna inteligencija
  • socijalne vještine
  • nenasilno rješavanje sukoba
  • jačanje samopouzdanja
  • strah od ispitivanja
  • prevencija stresa i nošenje sa stresom
  • kako (kvalitetno) provoditi slobodno vrijeme
 3. AKTIVNOSTI PRIMARNE PREVENCIJE
  Zasebno područje aktivnosti predstavlja razvoj i provedba preventivnih programa usmjerenih ka sprječavanju različitih oblika rizičnog ponašanja mladih:
  • eksperimentiranje s psihoaktivnim sredstvima
  • bježanje iz škole/obiteljskog doma
  • kockanje i klađenje
  • rizična spolna ponašanja (rano stupanje u spolne odnose, nezaštićeni spolni odnosi)
  • nasilno ponašanje prema sebi i/ili drugima
  • hazardne igre
 4. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI (PREDAVANJA, SEMINARI, JAVNE TRIBINE, OKRUGLI STOLOVI)
  Naše Savjetovalište kroz cijelu godinu organizira različite edukativne aktivnosti koje za cilj imaju podizanje svijesti u javnosti o problemima i potrebama mladih osoba te aktualnim projektima koji se provode.
  Naši stručnjaci također organiziraju edukacije posebno namijenjene mladim stručnjacima društveno-humanističkog usmjerenja (pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila, odgajatelji, nastavnici) koji tek počinju raditi s mladima i kojima nedostaju komunikacijske i savjetodavne vještine nužne za uspostavu temeljnog odnosa povjerenja i rad s mladima.
 5. ŠIRENJE SURADNIČKE MREŽE U LOKALNOJ ZAJEDNICI
  Povezivanje s ustanovama u lokalnoj zajednici u svrhu kvalitetnijeg pružanja usluga i informacija mladima.
 6. ZAGOVARANJE POTREBA MLADIH NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI
  Zagovaranje unapređenja prava i položaja mladih u društvu.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH

Nositelj projekta: Ambidekster klub

Partneri u projektu: Carpe DiemCentar za socijalnu skrb Karlovac

Godina: 2015. – danas

[gallery link="file" size="medium" ids="821,822,823,825,826,827"]

Budi kreativac, a ne agresivac!

Projekt s ciljem prevencije nasilja među mladima koji se provodio u Karlovcu i Ogulinu, a korisnici su bili mladi od 15 do 20 godina starosti. Nasilje među mladima osobito sukobljavanje zbog različitosti i predrasuda svuda je prisutno i nažalost sve više uzima maha pa čak i u malim sredinama. Stoga, ovim projektom željeli smo kompenzirati manjak obrazovnih programa za mlade koji su bili usmjereni na razvijanje svijesti o toleranciji i ljudskim pravima, razvijanju vještina za nenasilno rješavanje konflikta i kanaliziranje emocija kroz kreativnost i stvaralaštvo.

Aktivnosti projekta su sociopedagoške radionice – trening socijalnih vještina, radionica “Jednaki, slični, različiti”, forum teatar i parlaonice.

 

Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Godina: 2013.- 2014.

[gallery link="file" size="medium" ids="829,830,831,832,833,834,835,837,838,840,841,839"]

Budi NEovisan, budi svoj!

Grad Karlovac provodi Program prevencije s velikim uspjehom još od 2006. g., no dosad su njime bile obuhvaćene samo osnovne škole. Stručni suradnici i profesori srednjih škola, kao i ostali djelatnici u odgojno-obrazovnim ustanovama te voditelji preventivnih aktivnosti u udrugama mladih i za mlade, ostali su needucirani za prepoznavanje problema u razvoju mladih osoba. Iako su učenici karlovačkih škola obuhvaćeni preventivnim djelatnostima kroz aktivnosti naše udruge, one ne mogu osigurati kontinuirano djelovanje. Ovim projektom želimo Preventivni program grada Karlovca prenijeti i na ostale dionike koji djeluju na području odgoja i obrazovanja i u kojima realno postoji veći rizik razvoja ovisničkog ponašanja. Rano otkrivanje poremećaja u ponašanju kao i eksperimentiranja s ovisničkim sredstvima izuzetno je važno za daljnje djelovanje i usmjeravanje osobe na pravi put.

Aktivnosti projekta obuhvaćaju edukativne programe za profesore i stručne suradnike te programe za djecu i mlade. Edukativni programi za djelatnike u sustavu odgoja i obrazovanja (formalnog i neformalnog) sastoje se od dva dijela:

 1. stjecanje znanja i vještina u različitim psihološkim područjima
 2. primjena stečenog u svakodnevnom susretu s mladima

CILJEVI PROJEKTA:

 1. Prevencija ovisnosti kroz izgradnju i jačanje samopouzdanja i samopoštovanja te pozitivne slike o sebi i drugima.
 2. Usvojiti znanja iz različitih područja psihologije koja su nužna za uspostavu odnosa ravnopravnog dostojanstva između mladih i odraslih, razvijanja i jačanja samosvijesti i samopouzdanja te odgovornog ponašanja mladih, kao i pružanja odgovarajuće podrške i pomoći u različitim životnim situacijama.
 3. Usvojiti vještine potrebne za uspješno građenje odnosa s mladima i roditeljima, te pružanja pomoći i podrške kad im je ona potrebna.
 4. Uspostaviti mrežu podrške između škole, roditelja i institucija zaduženih za zaštitu djece i mladih.

PARTNERI U PROJEKTU:

 

Donator: Ministarstvo zdravlja

Godina: 2010. – 2011., 2014. – 2015.

[gallery link="file" size="medium" ids="843,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,844,845"]

Info mladi za mlade

INFO MLADI ZA MLADE je projekt udruge Carpe Diem s ciljem prevencije ovisnosti kroz informiranje i mobilizaciju mladih za sudjelovanje u društvenim sadržajima koje pružaju lokalne udruge građana i javne ustanove koje se bave prevencijom ovisnosti.

Svrha projekta je osnaživanje mladih u zdravom načinu života i otvaranje pozitivnih životnih perspektiva.
Projekt realiziramo kroz programe informiranja mladih, poticanja i razvoja volonterizma mladih na prevenciji ovisničkog ponašanja svih vrsta, edukacije za problem svih vrsta ovisnosti te informiranje o zdravim stilovima života. Partner u projektu je Obiteljski centar Karlovačke županije i Grad Karlovac.

Donator: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Godina: 2010.

[gallery link="file" size="medium" ids="858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870"]

Jednaki, slični, različiti

Ovim projektom želimo kompenzirati manjak obrazovnih programa za djecu i mlade koji bi bili usmjereni na razvijanje svijesti o toleranciji i ljudskim pravima te razvijanju vještina za nenasilno rješavanje sukoba.

Projekt se provodio kroz sedam aktivnosti gdje djeca i mladi kroz organizaciju slobodnog vremena uče kako nenasilnim putem rješavati probleme, razvijati toleranciju, samopoštovanje i uopće stvarati bolju sliku o sebi i svijetu oko sebe. Korisnici obuhvaćeni ovim projektom su učenici karlovačkih osnovnih i srednjih škola s naglaskom na škole u kojima se najviše ili najčešće pojavljuju neki od oblika nasilja među vršnjacima. Cilj ovog projekta je sprječavanje nasilnog ponašanja među djecom i mladima kroz razvoj kreativnosti i odgojno-obrazovne programe gdje djeca i mladi uče mirno i nenasilno rješavati sukobe kao i razvijati kulturu nenasilja.

Donator: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Godina: 2009.

[gallery link="file" size="medium" ids="878,876,873,879,877,874,872"]

Reci DA zdravom životu

Glavni cilj projekta je kvalitetno provođenje slobodnog vremena putem kojeg se izgrađuje i jača osobnost naših mladih polaznika te se sustavno radi na prevenciji neprimjerenih oblika ponašanja i svih oblika ovisnosti. Projekt je usmjeren na nekoliko područja – razvoj darovitosti i kreativnosti, odgoj i obrazovanje i antistresni program.

Aktivnosti projekta su:

 • likovne i keramičke radionice
 • tehnike učenja
 • brzo čitanje
 • socijalne vještine
 • radionica Jednaki, slični različiti
 • Forum teatar
 • antistres program
 • tematske parlaonice
 • završna izložba.

Mjesto provedbe je Centar za mlade Grabrik, a korisnici su mladi u dobi od 14 do 20 godina.

Donator: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Godina 2009.

[gallery link="file" size="medium" ids="882,883,884,885,886,887,888,889,881"]